Belt conveyor

Sida 1

kellve är en leverantör av produkter och system för hantering av torrra bulkmaterial. vi utvecklar processlösningar kring transport, hantering, lagring, dosering och vägning av stora materialflöden. vi presenterar här transportlösningar med hjälp av bandtransportörer och komponenter till dessa. är ni intresserad av vårt övriga produktsortiment med skruvtransportörer, kedjetransportörer, skopelevatorer och utrustning för dosering och vägning, kontakta oss för vidare information. mer information hittar ni även på www.kellve.com. kellve is a supplier of products and systems for handling dry bulk material. we develop process solutions in the fields of transport, handling, storage, dosing and weighing of large material flows. this is a presentation of transport solutions using belt conveyors and their component parts. if you are interested in the rest of our product range silo worm conveyors, chain conveyors, bucket elevators and equipment for dosing and weighing, contact us for further information. you can also find more information at www.kellve.com.2

Sida 2

kellve är en leverantör av produkter och system för hantering av torrra bulkmaterial. vi utvecklar processlösningar kring transport, hantering, lagring, dosering och vägning av stora materialflöden. vi presenterar här transportlösningar med hjälp av bandtransportörer och komponenter till dessa. är ni intresserad av vårt övriga produktsortiment med skruvtransportörer, kedjetransportörer, skopelevatorer och utrustning för dosering och vägning, kontakta oss för vidare information. mer information hittar ni även på www.kellve.com. kellve is a supplier of products and systems for handling dry bulk material. we develop process solutions in the fields of transport, handling, storage, dosing and weighing of large material flows. this is a presentation of transport solutions using belt conveyors and their component parts. if you are interested in the rest of our product range silo worm conveyors, chain conveyors, bucket elevators and equipment for dosing and weighing, contact us for further information. you can also find more information at www.kellve.com.2

Sida 3

företaget the companyvärlden runt omkring oss förändras, teknik utvecklas, förfinas och blir effektivare hela tiden. vi ser på vår verksamhet på samma sätt och strävar därför hela tiden efter att bli bättre och gör kontinuerliga förbättringar. det gör att vi hela tiden kan hjälpa våra kunder att förbättra och effektivisera sin materialhantering.företagetthe world around us is constantly changing. technology is evolving, being refined and becoming more efficient all the time. we see our work in much the same way, so we keep striving to improve and make constant progress. this means that we can always help our customers to handle materials more effectively.the companykellve har huvudkontoret lokaliserat i kvänum, västergötland. företaget är helt inriktat på tekniska lösningar inom materialhantering, från produkter och utrustning till kompletta nyckelfärdiga anläggningar. kellve med ursprung i kjällströms mekaniska verkstad grundades redan år 1890. produktionen var på den tiden inriktad på lantbruksmaskiner, vilket under 50-talet utökades med bandtransportörer. detta blev fortsättningsvis blev den huvudsakliga affärsinriktningen. sedan 1957 har över 18,000 bandtransportörer producerats och levererats till över 40 länder. företagets styrka har hela tiden varit att kombinera teknisk kompetens med en omfattande tillverkningskapacitet.nedan: huvudkontoret och fabriken i kvänum. below: our head office and factory in kvänum.kellve has its head office in kvänum, south-west sweden. the company focuses exclusively on technical solutions for handling materials, from products and equipment to complete turnkey systems. the roots of kellve lie in a business called kjällströms mekaniska verkstad, which was founded back in 1890. at that time, production focused on agricultural machinery, expanding in the 1950s to include belt conveyors. the latter gradually became the company's main business, and since 1957 more than 18,000 belt conveyors have been manufactured and supplied to over 40 different countries. throughout its history, the company's strength has been combining technical expertise with impressive manufacturing capacity.4

Sida 4

företaget the companyvärlden runt omkring oss förändras, teknik utvecklas, förfinas och blir effektivare hela tiden. vi ser på vår verksamhet på samma sätt och strävar därför hela tiden efter att bli bättre och gör kontinuerliga förbättringar. det gör att vi hela tiden kan hjälpa våra kunder att förbättra och effektivisera sin materialhantering.företagetthe world around us is constantly changing. technology is evolving, being refined and becoming more efficient all the time. we see our work in much the same way, so we keep striving to improve and make constant progress. this means that we can always help our customers to handle materials more effectively.the companykellve har huvudkontoret lokaliserat i kvänum, västergötland. företaget är helt inriktat på tekniska lösningar inom materialhantering, från produkter och utrustning till kompletta nyckelfärdiga anläggningar. kellve med ursprung i kjällströms mekaniska verkstad grundades redan år 1890. produktionen var på den tiden inriktad på lantbruksmaskiner, vilket under 50-talet utökades med bandtransportörer. detta blev fortsättningsvis blev den huvudsakliga affärsinriktningen. sedan 1957 har över 18,000 bandtransportörer producerats och levererats till över 40 länder. företagets styrka har hela tiden varit att kombinera teknisk kompetens med en omfattande tillverkningskapacitet.nedan: huvudkontoret och fabriken i kvänum. below: our head office and factory in kvänum.kellve has its head office in kvänum, south-west sweden. the company focuses exclusively on technical solutions for handling materials, from products and equipment to complete turnkey systems. the roots of kellve lie in a business called kjällströms mekaniska verkstad, which was founded back in 1890. at that time, production focused on agricultural machinery, expanding in the 1950s to include belt conveyors. the latter gradually became the company's main business, and since 1957 more than 18,000 belt conveyors have been manufactured and supplied to over 40 different countries. throughout its history, the company's strength has been combining technical expertise with impressive manufacturing capacity.4

Sida 5

bandtransportörer - standard belt conveyors - standarduppbyggnad och teknisk bakgrundkellve tillverkar bandtransportörer för en mängd olika applikationer och ändamål. gemensamt för dem alla är en konstruktion som är avsedd och anpassad för många års pålitlig drift. bandtransportörerna tillverkas i ett standardprogram som omfattar storlekar från bandbredd 500 mm till 1400 mm. utöver standardprogrammet tillverkas även transportörer i större bandbredder, särskilda utföranden för lagerinlastning, lagerutlastning, båtutlastning, bandmatare m.m. transportörerna tillverkas med fackverksramar, ubalksramar eller plåtprofilramar beroende på användningsområde och i vilken mån de skall vara dammkapslade. bandtransportörerna är konstruerade och dimensionerade enligt standardiserade mått och är uppbyggda enligt ett flexibelt modulsystem. utrustningen kan sedan anpassas efter behov och ändamål genom användandet av standardenheter.construction and technical backgroundkellve manufactures belt conveyors for a number of different applications and purposes. they all share a structure that has been designed and adapted for many years of reliable operation. the belt conveyors are manufactured in a standard range that comprises belt widths from 500 mm to 1400 mm. in addition to the standard range, conveyors are also manufactured in larger belt widths, in particular the designs for loading and unloading of warehouses, unloading boats, belt feeders etc. the belt conveyors are manufactured with lattice frames, channel frames or steel profile frames depending on application and the extent to which they are to be enclosed against dust. the belt conveyers are designed and dimensioned according to standardised measurements and are constructed according to a flexible modular system. the equipment can then be adjusted according to need and application by using standard units.6

Sida 6

bandtransportörer - standard belt conveyors - standarduppbyggnad och teknisk bakgrundkellve tillverkar bandtransportörer för en mängd olika applikationer och ändamål. gemensamt för dem alla är en konstruktion som är avsedd och anpassad för många års pålitlig drift. bandtransportörerna tillverkas i ett standardprogram som omfattar storlekar från bandbredd 500 mm till 1400 mm. utöver standardprogrammet tillverkas även transportörer i större bandbredder, särskilda utföranden för lagerinlastning, lagerutlastning, båtutlastning, bandmatare m.m. transportörerna tillverkas med fackverksramar, ubalksramar eller plåtprofilramar beroende på användningsområde och i vilken mån de skall vara dammkapslade. bandtransportörerna är konstruerade och dimensionerade enligt standardiserade mått och är uppbyggda enligt ett flexibelt modulsystem. utrustningen kan sedan anpassas efter behov och ändamål genom användandet av standardenheter.construction and technical backgroundkellve manufactures belt conveyors for a number of different applications and purposes. they all share a structure that has been designed and adapted for many years of reliable operation. the belt conveyors are manufactured in a standard range that comprises belt widths from 500 mm to 1400 mm. in addition to the standard range, conveyors are also manufactured in larger belt widths, in particular the designs for loading and unloading of warehouses, unloading boats, belt feeders etc. the belt conveyors are manufactured with lattice frames, channel frames or steel profile frames depending on application and the extent to which they are to be enclosed against dust. the belt conveyers are designed and dimensioned according to standardised measurements and are constructed according to a flexible modular system. the equipment can then be adjusted according to need and application by using standard units.6

Sida 7

r t k p s 2 plåtdrivände = p sheet metal drive end kapsling = k enclosure tak över drivänden = t roof over the drive end gummigardin = r rubber curtain dammkåpa = d dust hood antal insp.luckor = 2 number of inspection hatches utsugningsstos = s extraction stub 15= slitmaterialet tjocklek i mm wear resistant material thickness in mm g = slitgummi wear resistant rubber p = slitplåt wearing plate x = trellex-anslutning trellex connection a = avlastningsstup discharge chute ddrivstation typ: pktr-d2s-axg15axspännsektionnsnmbandspänningen levereras med skruvanordning, alternativt med motvikt som standard. vanligtvis används skruvanordningen på transportörer upp till 50 meter. skruvspännanordningen placeras vanligen vid ändtrumman. motviktsspänning ger en jämnare bandspänning och är automatiskt självjusterande. i de fall där inte utrymme finns för spännanordningen vid ändtrumman, kan spännanordning i slinga användas. som alternativ kan även hydraulisk eller konstantmotordriven spännanordning användas.pålastningstratttension sectionthe belt is tensioned using jack screws, or alternatively a counterweight as standard. for conveyor length up to 50 metres jackscrews are normally used. the jack screws are usually positioned at the tail pulley. counterweight tensioning produces a more even belt tension and is automatically self adjusting. in those cases where there is no room for a tension device by the tail pulley, a counterweight tensioning in a loop can be used. as an alternative, hydraulic or constant-motor tensioning can be used.feed hoppernmznmzspännstation typ belt tensioning type z = bandet i slinga med 2 trummor belt in a loop with 2 pulleys s = skruvbandspänning screw belt tensioning m = motviktsbandspänning counterweight belt tensioning n = standard (ej kapslad) standard (not enclosed) k = kapslingsbar enclosablepålastningstratt typ n används för okapslade och delkapslade transportörer. den är i standardutförande två meter lång och har 45° lutning på sidorna. plåttjockleken är 4 eller 8 mm. tratten kan sedan förses med en slitbeklädnad av gummi eller plåt för att öka motståndskraften mot slitage. vid helkapslade transportörer rekommenderas pålastningstratt med dubbla gummilister mot bandet.rullställfeed hopper type n is used for conveyors that are not enclosed or partly enclosed. in the standard construction it is two metres long and has a 45° incline on the sides. the thickness of the sheet metal is 4 or 8 mm. the hopper can subsequently be furnished with an anti-wear covering of rubber or sheet metal to increase wear resistance. for totally enclosed conveyors a feed hopper with double rubber edges against the belt is recommended.idler setsrullställen tillverkas i ett nedsänkt utförande för att ge transportörerna en så låg tyngdpunkt som möjligt för att öka stabiliteten samt sänka pålastningshöjden. rullställen varmgalvaniseras och har en lutning i transportriktningen vilket ger en bandcentrerande effekt. för bandbredd 500 och bredare är rullställen tredelade med 30° trågvinkel. från och med bandbredd 650 kan även transportören levereras med tredelade rullställ och 45° trågvinkel.rullarrullarna tillverkas av stålrör och har engångssmorda kullager som är effektivt tätade. på marknaden standardiserade rulldiametrar kan erbjudas. av dessa används i de flesta fall 108-rullen men för speciellt krävande förhållanden kan grövre rullar levereras. pålastnings- och returrullarna finns i samma diameterserier som de övriga rullarna men är försedda med8the idler sets are manufactured in a sunken construction in order to give the conveyors as low a centre of gravity as possible to increase stability as well as to reduce the loading height. the idler sets are hot-dip galvanized and have an inclination in the transport direction which produces a belt centring effect. for belt width 500 and wider the idler sets are divided into three parts with a 30° troughing angle. from belt width 650, the conveyor can also be supplied with three part idler sets and a 45° troughing angle.idlersthe idlers are manufactured from steel pipe and have greased-for-life bearings which are effectively sealed. standardised idler diameters can be offered. of these, in most cases the 108-idler is used, however, for especially demanding conditions larger idlers can be supplied. the impact and return idlers are available in the

Sida 8

r t k p s 2 plåtdrivände = p sheet metal drive end kapsling = k enclosure tak över drivänden = t roof over the drive end gummigardin = r rubber curtain dammkåpa = d dust hood antal insp.luckor = 2 number of inspection hatches utsugningsstos = s extraction stub 15= slitmaterialet tjocklek i mm wear resistant material thickness in mm g = slitgummi wear resistant rubber p = slitplåt wearing plate x = trellex-anslutning trellex connection a = avlastningsstup discharge chute ddrivstation typ: pktr-d2s-axg15axspännsektionnsnmbandspänningen levereras med skruvanordning, alternativt med motvikt som standard. vanligtvis används skruvanordningen på transportörer upp till 50 meter. skruvspännanordningen placeras vanligen vid ändtrumman. motviktsspänning ger en jämnare bandspänning och är automatiskt självjusterande. i de fall där inte utrymme finns för spännanordningen vid ändtrumman, kan spännanordning i slinga användas. som alternativ kan även hydraulisk eller konstantmotordriven spännanordning användas.pålastningstratttension sectionthe belt is tensioned using jack screws, or alternatively a counterweight as standard. for conveyor length up to 50 metres jackscrews are normally used. the jack screws are usually positioned at the tail pulley. counterweight tensioning produces a more even belt tension and is automatically self adjusting. in those cases where there is no room for a tension device by the tail pulley, a counterweight tensioning in a loop can be used. as an alternative, hydraulic or constant-motor tensioning can be used.feed hoppernmznmzspännstation typ belt tensioning type z = bandet i slinga med 2 trummor belt in a loop with 2 pulleys s = skruvbandspänning screw belt tensioning m = motviktsbandspänning counterweight belt tensioning n = standard (ej kapslad) standard (not enclosed) k = kapslingsbar enclosablepålastningstratt typ n används för okapslade och delkapslade transportörer. den är i standardutförande två meter lång och har 45° lutning på sidorna. plåttjockleken är 4 eller 8 mm. tratten kan sedan förses med en slitbeklädnad av gummi eller plåt för att öka motståndskraften mot slitage. vid helkapslade transportörer rekommenderas pålastningstratt med dubbla gummilister mot bandet.rullställfeed hopper type n is used for conveyors that are not enclosed or partly enclosed. in the standard construction it is two metres long and has a 45° incline on the sides. the thickness of the sheet metal is 4 or 8 mm. the hopper can subsequently be furnished with an anti-wear covering of rubber or sheet metal to increase wear resistance. for totally enclosed conveyors a feed hopper with double rubber edges against the belt is recommended.idler setsrullställen tillverkas i ett nedsänkt utförande för att ge transportörerna en så låg tyngdpunkt som möjligt för att öka stabiliteten samt sänka pålastningshöjden. rullställen varmgalvaniseras och har en lutning i transportriktningen vilket ger en bandcentrerande effekt. för bandbredd 500 och bredare är rullställen tredelade med 30° trågvinkel. från och med bandbredd 650 kan även transportören levereras med tredelade rullställ och 45° trågvinkel.rullarrullarna tillverkas av stålrör och har engångssmorda kullager som är effektivt tätade. på marknaden standardiserade rulldiametrar kan erbjudas. av dessa används i de flesta fall 108-rullen men för speciellt krävande förhållanden kan grövre rullar levereras. pålastnings- och returrullarna finns i samma diameterserier som de övriga rullarna men är försedda med8the idler sets are manufactured in a sunken construction in order to give the conveyors as low a centre of gravity as possible to increase stability as well as to reduce the loading height. the idler sets are hot-dip galvanized and have an inclination in the transport direction which produces a belt centring effect. for belt width 500 and wider the idler sets are divided into three parts with a 30° troughing angle. from belt width 650, the conveyor can also be supplied with three part idler sets and a 45° troughing angle.idlersthe idlers are manufactured from steel pipe and have greased-for-life bearings which are effectively sealed. standardised idler diameters can be offered. of these, in most cases the 108-idler is used, however, for especially demanding conditions larger idlers can be supplied. the impact and return idlers are available in the

Sida 9

transportörens installation installation of conveyorinstallationen av transportörer är beroende av många faktorer och lokala förhållanden. övriga faktorer som inverkar är om transportören skall vara fast eller rörligt upplagd, vridbar, höj- och sänkbar, transportabel, åkbar, installerad inomhus eller utomhus och om avlastning sker till materialupplag eller till efterföljande maskin. den vanligaste installationen är med pendelstöd, v-bockar, a-bockar, mastkonstuktion, vridbara, höjoch sänkbara transportörer med vridcentrum under pålastningen och med olika typer av åkmaskinerier. pendelstöd (p-stöd) har ledad infästning i transportören och fast eller ledad, infästning i fundamentet. v-bockar är i princip två p-stöd i v-uppställning med gemensam nedre infästningspunkt i fundamentet. v-bockar upptar längsgående krafter och är lämpliga att använda när bandtransportörerna avlastar till materialupplag. a-bockar används när man vill ha en förhöjd fast upplagspunkt. rörliga upplag används för att ta upp rörelser i stålkonstruktioner vid temperaturvariationer. master är tillverkade av fyrkantrör med erforderliga tvär- och diagonalstag.transportören bärs upp av vajrar från mastens topp. vridbara transportörer är utförda med vridcentrum, åkmaskineri med räls-, eller gummihjul och benarrangemang, i regel v-bock eller mast med vajrar. vridcentrum är försett med svängkrans eller tapp. åkmaskineriet har motorbroms. åkbara transportörer används ofta vid fyllning av lager för att få en jämn spridning av materialet. transportörer för lagerinlastning kan även förses med avlastarvagn.installation of conveyors is dependent on a large number of factors and local conditions. various factors that have an impact are whether the conveyor is to be fixed or mobile, rotatable, vertically adjustable, transportable, portable, installed indoors or outdoors and whether discharge is to a material stockpile or to a following machine. the most common installation is with pendulum support, v-type support, a-type support, mast construction, rotatable, vertically adjustable conveyors with pivot point under the loading station and with different types of transportation machinery.. pendulum support (p-support) has a hinged attachment to the conveyor and a fixed or hinged attachment into the baseplate. v-type supports are in principle two p-supports in a v-arrangement mounted into the base at a common point. v-type supports absorb longitudinal forces and are suitable for use when the belt conveyor discharges onto a material stockpile. a-type supports are used when a raised fixed support point is required. moveable supports are used to absorb movements in steel constructions where there are temperature variations. masts are manufactured from rectangular tube with requisite transverse- and diagonal struts. the conveyor is held up by wires from the top of the mast. rotatable conveyors are constructed with a pivot point, transportation machinery with rails, or rubber wheels and leg arrangement, as a rule v-type support or mast with wires. the transportation machinery has motor brakes. portable conveyors are often used when filling warehouses in order to obtain an even spread of the material. conveyors for loading warehouses can also be equipped with a discharge tipper.bild 1: elkem tana, norge. elektriskt höj- och sänkbar via mast, samt vridbar upplagstransportör. bild 2: franzefoss, norge. transpotörer med pendelstöd, v-bockar. bild 3: casco, sverige. åkbar bandgång 54 m. picture 1: elkem tana, norway. stockpile conveyor that is electrically adjustable vertically via a mast, as well as rotateable. picture 2: franzefoss, norway. conveyor with pendulum support, v-type supports. picture 3: casco, sweden. portable conveyor bridge 54 m.10

Sida 10

transportörens installation installation of conveyorinstallationen av transportörer är beroende av många faktorer och lokala förhållanden. övriga faktorer som inverkar är om transportören skall vara fast eller rörligt upplagd, vridbar, höj- och sänkbar, transportabel, åkbar, installerad inomhus eller utomhus och om avlastning sker till materialupplag eller till efterföljande maskin. den vanligaste installationen är med pendelstöd, v-bockar, a-bockar, mastkonstuktion, vridbara, höjoch sänkbara transportörer med vridcentrum under pålastningen och med olika typer av åkmaskinerier. pendelstöd (p-stöd) har ledad infästning i transportören och fast eller ledad, infästning i fundamentet. v-bockar är i princip två p-stöd i v-uppställning med gemensam nedre infästningspunkt i fundamentet. v-bockar upptar längsgående krafter och är lämpliga att använda när bandtransportörerna avlastar till materialupplag. a-bockar används när man vill ha en förhöjd fast upplagspunkt. rörliga upplag används för att ta upp rörelser i stålkonstruktioner vid temperaturvariationer. master är tillverkade av fyrkantrör med erforderliga tvär- och diagonalstag.transportören bärs upp av vajrar från mastens topp. vridbara transportörer är utförda med vridcentrum, åkmaskineri med räls-, eller gummihjul och benarrangemang, i regel v-bock eller mast med vajrar. vridcentrum är försett med svängkrans eller tapp. åkmaskineriet har motorbroms. åkbara transportörer används ofta vid fyllning av lager för att få en jämn spridning av materialet. transportörer för lagerinlastning kan även förses med avlastarvagn.installation of conveyors is dependent on a large number of factors and local conditions. various factors that have an impact are whether the conveyor is to be fixed or mobile, rotatable, vertically adjustable, transportable, portable, installed indoors or outdoors and whether discharge is to a material stockpile or to a following machine. the most common installation is with pendulum support, v-type support, a-type support, mast construction, rotatable, vertically adjustable conveyors with pivot point under the loading station and with different types of transportation machinery.. pendulum support (p-support) has a hinged attachment to the conveyor and a fixed or hinged attachment into the baseplate. v-type supports are in principle two p-supports in a v-arrangement mounted into the base at a common point. v-type supports absorb longitudinal forces and are suitable for use when the belt conveyor discharges onto a material stockpile. a-type supports are used when a raised fixed support point is required. moveable supports are used to absorb movements in steel constructions where there are temperature variations. masts are manufactured from rectangular tube with requisite transverse- and diagonal struts. the conveyor is held up by wires from the top of the mast. rotatable conveyors are constructed with a pivot point, transportation machinery with rails, or rubber wheels and leg arrangement, as a rule v-type support or mast with wires. the transportation machinery has motor brakes. portable conveyors are often used when filling warehouses in order to obtain an even spread of the material. conveyors for loading warehouses can also be equipped with a discharge tipper.bild 1: elkem tana, norge. elektriskt höj- och sänkbar via mast, samt vridbar upplagstransportör. bild 2: franzefoss, norge. transpotörer med pendelstöd, v-bockar. bild 3: casco, sverige. åkbar bandgång 54 m. picture 1: elkem tana, norway. stockpile conveyor that is electrically adjustable vertically via a mast, as well as rotateable. picture 2: franzefoss, norway. conveyor with pendulum support, v-type supports. picture 3: casco, sweden. portable conveyor bridge 54 m.10

Sida 11

helkapslade transportörer totally enclosed conveyors67128 2 53 1. ram av plåt 2. kapslad plåtdrivände 3. kapslad plåtspännände 4. plåtbotten förberedd för spillskrapa 5. eventuell spillskrapa i botten 6. plåttak över pålastningen, ansluten till ramen 7. öppningsbart tak över transportören 8. önskat antal utsugningsstosar 1. sheet metal frame 2. enclosed sheet metal drive end 3. enclosed sheet metal tension end 4. sheet metal bottom prepared for spillage scraper 5. spillage scraper in the bottom if fitted 6. sheet metal roof over loading station, connected to frame 7. openable roof over the conveyor 8. required number of extraction stubs45i dammiga och andra krävande miljöer där förutsättningarna för materialhantering kräver extra åtaganden behövs någon form av kapsling. kellve utvecklar och har möjlighet att leverera en mängd olika lösningar för att reducera dammning och spill. detta utgår från tre principutföranden: okapslad, delkapslad och helkapslad transportör. helkapslade transportörer har flera fördelar gentemot den delkapslade. den helkapaslade transportören är ytterligare tätad från både dammpartiklar och mot spill från returparten. konstruktionsmässigt är den väsentliga skillnaden mellan helkapsling och delkapsling är att helkapslade transportörer byggs upp med ram av plåt medan delkapslade transportörer i regel har ram av fackverkskonstruktion. den helkapslade transportören är uppbyggd enligt illustrationen ovan. transportörramen är tillverkad av plåt och passar mot kapslad drivände och kapslad plåtspännände. i sidorna finns luckor för inspektion och service. den kapslade spännänden har sidor av plåt. spännskruvarna är åtkomliga genom luckor på var sida av spännänden. kapsling över pålastning med en plåtöverbyggnad som i underkant ansluter till plåtramens sidor och i framkant till vävtaket. den innesluter pålastningstratt typ n. anslutningen av pålastningsstup kan ske genom håltagning i kapslingens tak och tätsvetsning eller genom tätning med gummiduk. tak av plåt alt. väv spänd över löstagbara rör som vilar i ett bågformat stativ, fastskruvat i ramen. vävtaket fästes med gummistroppar i ramen och är lätt öppningsbart utefter hela transportörslängden. plåtbotten förberedd för spillskrapa, kan även förses med isolering för att minska risken för fastfrysning av material genom kondens. spillrensning. helkapslade transportörer bör ha en anordning som transporterar bort spillet i botten på transportören. en sådan lösning består vanligtvis av en kedjetransportör. avlastningen sker vanligen till transportörens avlastningsstup. spillrensning kan också ske genom att man dammsuger i botten på transportören. inspektionsluckor utförda i plåt eller med gummiduk fastsatt i en plattjärnsram. luckorna är stora och lätta samt har god tätning.in dusty and other demanding environments where the conditions for material handling require extra measures, some form of enclosure is required. kellve develops and has the capacity to supply a number of different solutions to reduce dusting and spillage. this is based on three principle designs: unenclosed, partially enclosed and totally enclosed conveyors. totally enclosed conveyors have several advantages in comparison with partially enclosed. the totally enclosed conveyor has additional sealing against both dust particles and spillage from the return section. in terms of construction the main difference between total enclosure and partial enclosure is that totally enclosed conveyors are constructed with a frame of sheet metal while partially enclosed conveyors as a rule have a frame of lattice construction. the totally enclosed conveyor is constructed according to the illustration above. the conveyor frame is manufactured from sheet metal and fits against enclosed drive end and enclosed sheet metal tension end. there are inspection and service hatches in the sides. the enclosed tension end has sides of sheet metal. the tensioning screws are accessible through hatches on each side of the tension end. enclosure over loading station with a sheet metal superstructure that is connected at the lower edge to the sheet metal frame's sides and at the front edge to the pvc-fabric roof. it encloses feed hopper type n. feed hopper can be connected by punching a hole in the enclosure's roof and welding shut or by sealing with sheet rubber. roof of sheet metal or pvc stretched over detachable tubes which are positioned in an arched structure screwed into the frame. the pvc roof is attached to the frame using rubber straps and is easily openable along the entire length of the conveyor. the sheet metal bottom prepared for spillage scraper, can also be fitted with insulation to reduce the risk of the material freezing due to condensation. clearing spillage. totally enclosed conveyors should have a device to remove the spillage in the bottom of the conveyor. a solution such as this naturally consists of a chain conveyor. discharge is usually to the conveyor's discharge chute. spillage can also be cleared by vacuuming in the bottom of the conveyor. inspection hatches in sheet metal or of rubber sheet attached into a flat steel frame. the hatches are large, light, and well sealed.12

Sida 12

helkapslade transportörer totally enclosed conveyors67128 2 53 1. ram av plåt 2. kapslad plåtdrivände 3. kapslad plåtspännände 4. plåtbotten förberedd för spillskrapa 5. eventuell spillskrapa i botten 6. plåttak över pålastningen, ansluten till ramen 7. öppningsbart tak över transportören 8. önskat antal utsugningsstosar 1. sheet metal frame 2. enclosed sheet metal drive end 3. enclosed sheet metal tension end 4. sheet metal bottom prepared for spillage scraper 5. spillage scraper in the bottom if fitted 6. sheet metal roof over loading station, connected to frame 7. openable roof over the conveyor 8. required number of extraction stubs45i dammiga och andra krävande miljöer där förutsättningarna för materialhantering kräver extra åtaganden behövs någon form av kapsling. kellve utvecklar och har möjlighet att leverera en mängd olika lösningar för att reducera dammning och spill. detta utgår från tre principutföranden: okapslad, delkapslad och helkapslad transportör. helkapslade transportörer har flera fördelar gentemot den delkapslade. den helkapaslade transportören är ytterligare tätad från både dammpartiklar och mot spill från returparten. konstruktionsmässigt är den väsentliga skillnaden mellan helkapsling och delkapsling är att helkapslade transportörer byggs upp med ram av plåt medan delkapslade transportörer i regel har ram av fackverkskonstruktion. den helkapslade transportören är uppbyggd enligt illustrationen ovan. transportörramen är tillverkad av plåt och passar mot kapslad drivände och kapslad plåtspännände. i sidorna finns luckor för inspektion och service. den kapslade spännänden har sidor av plåt. spännskruvarna är åtkomliga genom luckor på var sida av spännänden. kapsling över pålastning med en plåtöverbyggnad som i underkant ansluter till plåtramens sidor och i framkant till vävtaket. den innesluter pålastningstratt typ n. anslutningen av pålastningsstup kan ske genom håltagning i kapslingens tak och tätsvetsning eller genom tätning med gummiduk. tak av plåt alt. väv spänd över löstagbara rör som vilar i ett bågformat stativ, fastskruvat i ramen. vävtaket fästes med gummistroppar i ramen och är lätt öppningsbart utefter hela transportörslängden. plåtbotten förberedd för spillskrapa, kan även förses med isolering för att minska risken för fastfrysning av material genom kondens. spillrensning. helkapslade transportörer bör ha en anordning som transporterar bort spillet i botten på transportören. en sådan lösning består vanligtvis av en kedjetransportör. avlastningen sker vanligen till transportörens avlastningsstup. spillrensning kan också ske genom att man dammsuger i botten på transportören. inspektionsluckor utförda i plåt eller med gummiduk fastsatt i en plattjärnsram. luckorna är stora och lätta samt har god tätning.in dusty and other demanding environments where the conditions for material handling require extra measures, some form of enclosure is required. kellve develops and has the capacity to supply a number of different solutions to reduce dusting and spillage. this is based on three principle designs: unenclosed, partially enclosed and totally enclosed conveyors. totally enclosed conveyors have several advantages in comparison with partially enclosed. the totally enclosed conveyor has additional sealing against both dust particles and spillage from the return section. in terms of construction the main difference between total enclosure and partial enclosure is that totally enclosed conveyors are constructed with a frame of sheet metal while partially enclosed conveyors as a rule have a frame of lattice construction. the totally enclosed conveyor is constructed according to the illustration above. the conveyor frame is manufactured from sheet metal and fits against enclosed drive end and enclosed sheet metal tension end. there are inspection and service hatches in the sides. the enclosed tension end has sides of sheet metal. the tensioning screws are accessible through hatches on each side of the tension end. enclosure over loading station with a sheet metal superstructure that is connected at the lower edge to the sheet metal frame's sides and at the front edge to the pvc-fabric roof. it encloses feed hopper type n. feed hopper can be connected by punching a hole in the enclosure's roof and welding shut or by sealing with sheet rubber. roof of sheet metal or pvc stretched over detachable tubes which are positioned in an arched structure screwed into the frame. the pvc roof is attached to the frame using rubber straps and is easily openable along the entire length of the conveyor. the sheet metal bottom prepared for spillage scraper, can also be fitted with insulation to reduce the risk of the material freezing due to condensation. clearing spillage. totally enclosed conveyors should have a device to remove the spillage in the bottom of the conveyor. a solution such as this naturally consists of a chain conveyor. discharge is usually to the conveyor's discharge chute. spillage can also be cleared by vacuuming in the bottom of the conveyor. inspection hatches in sheet metal or of rubber sheet attached into a flat steel frame. the hatches are large, light, and well sealed.12

Sida 13

spillreducering, bandrensning och säkerhet spillage reduction, belt cleaning and safetyspillreduceringminskade ansamlingar av spill ger en säkrare drift och minskade driftskostnader. följande utrustning kan erbjudas för att reducera spill.plogavstrykare plough scraperspillage reductionreduced accumulation of spillage results in safer operation and reduced running costs. the following equipment can be supplied to reduce spillage. side guards are manufactured in two designs, vertical or with a 45° inclination and are supplied with or without rubber edges. the side guards can also be fitted with a flat or raised lid so that the goods being transported are completely covered. the plough scraper consists of a plough fitted with a rubber edge positioned above the return section at the tail pulley. the belt cleaner consists of a robust steel construction which is equipped with a tensioning element for continuous pretensioning, with an edge made of adipren. as an alternative, we can supply belt cleaners in various designs according to need and requirement. the spillage scraper is a scraper conveyor which is placed in a sheet metal trough under the return section in order to automatically remove spillage.safety equipmentsidoskydd tillverkas i två utföranden, vertikala eller med 45° lutning och levereras med eller utan gummilist. sidoskydden kan även förses med ett plant eller förhöjt lock så att tranportgodset blir helt övertäckt. plogavstrykare består av en gummilistförsedd plog placerad ovanpå returparten vid ändtrumman. bandrensare består av en robust stålkonstruktion som är försedd med spännelement för steglös förspänning, med list av adipren. som alternativ kan vi leverera bandrensare i olika utföranden efter behov och önskemål. spillskrapan är en skraptransportör som är placerad i ett plåttråg under returparten för att automatiskt transportera bort spill.säkerhetsutrustningbandrensare belt cleanerhastighetsvakt speed monitorden säkerhetsutrustning som finns till bandtransportörerna framgår av följande uppräkning. leveransomfattningen framgår av specifikationer till offerter och ordererkännanden. ingreppsskydd ingår i olika utföranden enligt specifikation. låsbar säkerhetsbrytare placeras vid motorerna. vid enkeldrift levereras 3-polig och vid dubbeldrift 6-polig brytare. hastighetsvakter finns i olika utföranden. som standard levereras beröringsfri givare som placeras vid en av returrullarna. snedgångsvakter används för att varna, eller stanna transportören om bandet vandrat i sidled. nödstopp finns i två utföranden: a: linmanövrerat nödstopp för montering längs med bandtransportörens ena eller båda sidor. b: tryckknappsmanövererat nödstopp för valfri placering.the safety equipment available for the belt conveyors is detailed in the following list. the scope of delivery is shown by specifications for quotations, and order acknowledgments. safety guards are included in various designs according to specification. lockable safety switches are positioned by the motors. for single drive 3-pole are supplied, and for double drive, 6-pole switches. speed monitors are available in various designs. contact-free sensors are supplied as standard and positioned at one of the return idlers. belt wander detectors are used to warn, or stop the conveyor if the belt has moved off-centre. emergency stop is available in two designs: a: cable controlled emergency stop for installation alongside one or both of the belt conveyor's sides. b: push button controlled emergency stop for optional positioning. backstops are supplied in a range of designs, mechanical backstops or electric brakes. rotating warning lights and acoustic warning signals can be supplied when they are required. guards to protect against goods falling under the conveyor can be supplied. enclosures. the conveyors can be supplied with enclosures of various designs depending on usage and local need.snedgångsvakt belt wander detectornödstoppslina emergency stop wirebackspärr levereras i olika utföranden; mekanisk backspärr eller elektrisk broms. roterande varningsljus och akustiska varningssignaler kan levereras i de fall det erfordras. passerskydd mot nedfallande gods under transportören kan erbjudas.nödstopp emergency stop switchkapslingar. transportörerna kan levereras med olika utföranden av kapsling beroende på användningen och lokala behov.14

Sida 14

spillreducering, bandrensning och säkerhet spillage reduction, belt cleaning and safetyspillreduceringminskade ansamlingar av spill ger en säkrare drift och minskade driftskostnader. följande utrustning kan erbjudas för att reducera spill.plogavstrykare plough scraperspillage reductionreduced accumulation of spillage results in safer operation and reduced running costs. the following equipment can be supplied to reduce spillage. side guards are manufactured in two designs, vertical or with a 45° inclination and are supplied with or without rubber edges. the side guards can also be fitted with a flat or raised lid so that the goods being transported are completely covered. the plough scraper consists of a plough fitted with a rubber edge positioned above the return section at the tail pulley. the belt cleaner consists of a robust steel construction which is equipped with a tensioning element for continuous pretensioning, with an edge made of adipren. as an alternative, we can supply belt cleaners in various designs according to need and requirement. the spillage scraper is a scraper conveyor which is placed in a sheet metal trough under the return section in order to automatically remove spillage.safety equipmentsidoskydd tillverkas i två utföranden, vertikala eller med 45° lutning och levereras med eller utan gummilist. sidoskydden kan även förses med ett plant eller förhöjt lock så att tranportgodset blir helt övertäckt. plogavstrykare består av en gummilistförsedd plog placerad ovanpå returparten vid ändtrumman. bandrensare består av en robust stålkonstruktion som är försedd med spännelement för steglös förspänning, med list av adipren. som alternativ kan vi leverera bandrensare i olika utföranden efter behov och önskemål. spillskrapan är en skraptransportör som är placerad i ett plåttråg under returparten för att automatiskt transportera bort spill.säkerhetsutrustningbandrensare belt cleanerhastighetsvakt speed monitorden säkerhetsutrustning som finns till bandtransportörerna framgår av följande uppräkning. leveransomfattningen framgår av specifikationer till offerter och ordererkännanden. ingreppsskydd ingår i olika utföranden enligt specifikation. låsbar säkerhetsbrytare placeras vid motorerna. vid enkeldrift levereras 3-polig och vid dubbeldrift 6-polig brytare. hastighetsvakter finns i olika utföranden. som standard levereras beröringsfri givare som placeras vid en av returrullarna. snedgångsvakter används för att varna, eller stanna transportören om bandet vandrat i sidled. nödstopp finns i två utföranden: a: linmanövrerat nödstopp för montering längs med bandtransportörens ena eller båda sidor. b: tryckknappsmanövererat nödstopp för valfri placering.the safety equipment available for the belt conveyors is detailed in the following list. the scope of delivery is shown by specifications for quotations, and order acknowledgments. safety guards are included in various designs according to specification. lockable safety switches are positioned by the motors. for single drive 3-pole are supplied, and for double drive, 6-pole switches. speed monitors are available in various designs. contact-free sensors are supplied as standard and positioned at one of the return idlers. belt wander detectors are used to warn, or stop the conveyor if the belt has moved off-centre. emergency stop is available in two designs: a: cable controlled emergency stop for installation alongside one or both of the belt conveyor's sides. b: push button controlled emergency stop for optional positioning. backstops are supplied in a range of designs, mechanical backstops or electric brakes. rotating warning lights and acoustic warning signals can be supplied when they are required. guards to protect against goods falling under the conveyor can be supplied. enclosures. the conveyors can be supplied with enclosures of various designs depending on usage and local need.snedgångsvakt belt wander detectornödstoppslina emergency stop wirebackspärr levereras i olika utföranden; mekanisk backspärr eller elektrisk broms. roterande varningsljus och akustiska varningssignaler kan levereras i de fall det erfordras. passerskydd mot nedfallande gods under transportören kan erbjudas.nödstopp emergency stop switchkapslingar. transportörerna kan levereras med olika utföranden av kapsling beroende på användningen och lokala behov.14

Sida 15

kapaciteter & kapacitetsberäkning capacities & capacity calculationkapacitetsberäkningnomogrammet här intill kan användas för beräkning av transportörstorlek för en viss kapacitet om man bestämmer de övriga faktorerna i nomogrammet. omvänt kan man beräkna vilken kapacitet som erhålls med en viss transportör. i exemplet som är inritat i nomogrammet erhålls en kapacitet på 470 t/h för ett 800 mm brett band med en 30 graders trågning som arbetar med en bandhastighet 1,5 m/s och 20 graders lutning och ett material med volymvikten 1,6 t/m3.kapacitetercapacity calculationthe nomogram alongside can be used for calculating conveyor size for a certain capacity if the various factors are entered into the nomogram. conversely, the capacity which can be obtained with a certain conveyor can be calculated. in the example entered in the nomogram, a capacity of 470 t/h is obtained for an 800 mm wide belt with a 30 degree troughing angle that is working with a belt speed of 1.5 m/s and a 20 degree incline and a material with a bulk density of 1.6 t/m3.capacitiesnedstående tabell ger riktvärden för maximala kapaciteter vid olika bandhastigheter för natur- och krossmaterial med volymvikt 1,6 t/m3. maxkapaciteten är beroende av transportörens utrustning, bandhastighet, stigningsvinkel och drivmaskineriets dimensionering. möjlighet finns att kombinera bandbredd och bandhastighet för att på så sätt uppnå önskad kapacitet. i specifikationer som medföljer offerter och ordererkännanden anges transportörens kapacitet och övriga data.the table below gives the standard values for maximum capacities at various belt speeds for natural and crushed material with a bulk density of 1.6 t/m3. the max. capacity is dependent on the conveyor's equipment, belt speed, angle of inclination and the drive machinery's dimensions. there is a possibility to combine belt width and belt speed and thus attain the right kapacity. the conveyor's capacity and other data are given in the specifications that accompany quotations and order acknowledgments.kapaciteter capacitiesbandhastighet belt speed stigningsvinkel angle of inclination trågningsvinkel troughing angle kapacitet capacity bb = 500 bb = 650 bb = 800 bb = 1000 bb = 1200 bb = 1400 m3/h 115 210 330 535 785 1080 30° t/h 185 335 530 855 1260 1725 m3/h 235 380 605 880 1225 1,6 m/s 18° 45° t/h 380 600 965 1410 1955 m3/h 90 165 260 415 615 845 30° t/h 145 265 410 670 985 1350 m3/h 185 295 470 690 955 1,25 m/s 18° 45° t/h 295 475 755 1100 1530 m3/h 75 135 215 350 515 675 30° t/h 120 215 345 560 820 1080 m3/h 155 245 395 575 765 1,0 m/s 18° 45° t/h 250 390 630 920 1224 m3/h 60 100 170 280 410 540 30° t/h 95 160 270 445 655 865 m3/h 120 195 315 460 610 0,8 m/s 18° 45° t/h 190 310 500 735 98016

Sida 16

kapaciteter & kapacitetsberäkning capacities & capacity calculationkapacitetsberäkningnomogrammet här intill kan användas för beräkning av transportörstorlek för en viss kapacitet om man bestämmer de övriga faktorerna i nomogrammet. omvänt kan man beräkna vilken kapacitet som erhålls med en viss transportör. i exemplet som är inritat i nomogrammet erhålls en kapacitet på 470 t/h för ett 800 mm brett band med en 30 graders trågning som arbetar med en bandhastighet 1,5 m/s och 20 graders lutning och ett material med volymvikten 1,6 t/m3.kapacitetercapacity calculationthe nomogram alongside can be used for calculating conveyor size for a certain capacity if the various factors are entered into the nomogram. conversely, the capacity which can be obtained with a certain conveyor can be calculated. in the example entered in the nomogram, a capacity of 470 t/h is obtained for an 800 mm wide belt with a 30 degree troughing angle that is working with a belt speed of 1.5 m/s and a 20 degree incline and a material with a bulk density of 1.6 t/m3.capacitiesnedstående tabell ger riktvärden för maximala kapaciteter vid olika bandhastigheter för natur- och krossmaterial med volymvikt 1,6 t/m3. maxkapaciteten är beroende av transportörens utrustning, bandhastighet, stigningsvinkel och drivmaskineriets dimensionering. möjlighet finns att kombinera bandbredd och bandhastighet för att på så sätt uppnå önskad kapacitet. i specifikationer som medföljer offerter och ordererkännanden anges transportörens kapacitet och övriga data.the table below gives the standard values for maximum capacities at various belt speeds for natural and crushed material with a bulk density of 1.6 t/m3. the max. capacity is dependent on the conveyor's equipment, belt speed, angle of inclination and the drive machinery's dimensions. there is a possibility to combine belt width and belt speed and thus attain the right kapacity. the conveyor's capacity and other data are given in the specifications that accompany quotations and order acknowledgments.kapaciteter capacitiesbandhastighet belt speed stigningsvinkel angle of inclination trågningsvinkel troughing angle kapacitet capacity bb = 500 bb = 650 bb = 800 bb = 1000 bb = 1200 bb = 1400 m3/h 115 210 330 535 785 1080 30° t/h 185 335 530 855 1260 1725 m3/h 235 380 605 880 1225 1,6 m/s 18° 45° t/h 380 600 965 1410 1955 m3/h 90 165 260 415 615 845 30° t/h 145 265 410 670 985 1350 m3/h 185 295 470 690 955 1,25 m/s 18° 45° t/h 295 475 755 1100 1530 m3/h 75 135 215 350 515 675 30° t/h 120 215 345 560 820 1080 m3/h 155 245 395 575 765 1,0 m/s 18° 45° t/h 250 390 630 920 1224 m3/h 60 100 170 280 410 540 30° t/h 95 160 270 445 655 865 m3/h 120 195 315 460 610 0,8 m/s 18° 45° t/h 190 310 500 735 98016

Sida 17

1.2.3.4.5.6.18

Sida 18

1.2.3.4.5.6.18

Sida 19

båtlastare och marina terminaler shiploaders and marine terminalskellve har en lång tradition av hantering av material vid hamnområden. det inkluderar lösningar för lastning och lossning av fartyg såväl som mellanlagring på land för vidare transport. i dessa sammanhang är en snabb, jämn och effektiv lastning är av högsta vikt och därmed även en pålitlig och driftsäker anläggning. en jämn fördelning av materialet kan vid lastning på båtar uppnås på flera sätt. används en fast båtlastare utan möjlighet att förflytta transportören i sidled blir man tvingad att flytta på skeppet under lastning för att få spridning på materialet. för att undvika detta används ofta telekopiska utskjut samt möjlighet till att förflytta transportören i sidled, antingen via vridcentra, eller via räls för horisontal förflyttning, vilket gör att båten inte behöver ändra position under lastning. allteftersom materialet lastas på båten kommer dess höjdnivå över vattenlinjen att förändras genom att båten tyngs ner samtidigt som materialet i båten fylls upp. materialets fallhöjd justeras ofta med hjälp av höjoch sänkbara funktioner hos lastaren. för att skapa så damm- och spillfria transportörer som möjligt finns möjlighet att anpassa båtlastaren med olika former av kapsling och stup. för att ytterligare öka möjlighet till kontroll av materialets fördelning vid lastningen kan utrustningen förses med radiostyrning.kellve has a long tradition of handling materials in dock areas. this includes solutions for loading and unloading ships as well as intermediate storage on land for onward transportation. in these contexts fast, even and efficient loading is extremely important as is a reliable and dependable installation. an even distribution of material can be achieved in several ways when loading ships. if a fixed shiploader is used, which does not have the capacity to move the conveyor laterally, the ship has to be moved during loading in order to distribute the material. to avoid this, a telescopic projection is often used, along with the capacity to move the conveyor laterally, either via pivot points, or via rails for horizontal movement, which means that it is not necessary to move the boat during loading. as the material is loaded onto the boat, its height level over the water line changes due to the fact that the boat is weighed down simultaneously as the material in the boat fills it up. the height that the material falls is often adjusted using vertical adjustment functions in the loader. in order to produce conveyors that are as dust and spillage free as possible, it is possible to adapt the shiploader using different types of enclosure and chute. to further increase the possibilities of controlling the distribution of the material when loading, the equipment can be fitted with radio control.bild 1: vikans kross & asfalt, sverige. båtlastaren är radiomanövrerad, höj- och sänkbar, teleskoperande samt svängbar på räls. bandbredd 1000 mm, med kapacitet på 750 ton makadamprodukter per timma. utskjutet utanför kajen är 12 m. bild 2: tyssedal, norge. båtlastaren är utförd som plåtinklädd bandgång. helkapslad. höj- och sänkbar, samt utskjutbar utlastning. kapacitet 600 ton per timme. bandbredd 800 mm. bild 3: g. holth kristiansund as, norge. fartygslastare med en kapacitet på 2500 ton bergkrossmaterial per timma. lastaren är radiomanövrerad från fartyget, har ett teleskopiskt utskjut, samt är höj- och sänkbar. bandtransportörerna har en bandbredd av 1600 mm.picture 1: vikans kross & asfalt, sweden. the shiploader is radiocontrolled and is vertically adjustable as well as being telescopic and rotateable on rails. belt width is1000 mm, with a capacity of 750 tonnes of macadam products per hour. projection beyond the dock is 12 m picture 2: tyssedal, norway. the shiploader is constructed as a conveyor bridge clad in sheet metal. totally enclosed. vertically adjustable and extendable unloading. capacity of 600 tonnes per hour. belt width 800 mm. picture 3: g. holth kristiansund as, norway. shiploader with a capacity of 2500 tonnes of crushed rock material per hour. the loader is radio controlled from the ship, has a telescopic projection, and is also vertically adjustable. the belt conveyors have a belt width of 1600 mm.20

Sida 20

båtlastare och marina terminaler shiploaders and marine terminalskellve har en lång tradition av hantering av material vid hamnområden. det inkluderar lösningar för lastning och lossning av fartyg såväl som mellanlagring på land för vidare transport. i dessa sammanhang är en snabb, jämn och effektiv lastning är av högsta vikt och därmed även en pålitlig och driftsäker anläggning. en jämn fördelning av materialet kan vid lastning på båtar uppnås på flera sätt. används en fast båtlastare utan möjlighet att förflytta transportören i sidled blir man tvingad att flytta på skeppet under lastning för att få spridning på materialet. för att undvika detta används ofta telekopiska utskjut samt möjlighet till att förflytta transportören i sidled, antingen via vridcentra, eller via räls för horisontal förflyttning, vilket gör att båten inte behöver ändra position under lastning. allteftersom materialet lastas på båten kommer dess höjdnivå över vattenlinjen att förändras genom att båten tyngs ner samtidigt som materialet i båten fylls upp. materialets fallhöjd justeras ofta med hjälp av höjoch sänkbara funktioner hos lastaren. för att skapa så damm- och spillfria transportörer som möjligt finns möjlighet att anpassa båtlastaren med olika former av kapsling och stup. för att ytterligare öka möjlighet till kontroll av materialets fördelning vid lastningen kan utrustningen förses med radiostyrning.kellve has a long tradition of handling materials in dock areas. this includes solutions for loading and unloading ships as well as intermediate storage on land for onward transportation. in these contexts fast, even and efficient loading is extremely important as is a reliable and dependable installation. an even distribution of material can be achieved in several ways when loading ships. if a fixed shiploader is used, which does not have the capacity to move the conveyor laterally, the ship has to be moved during loading in order to distribute the material. to avoid this, a telescopic projection is often used, along with the capacity to move the conveyor laterally, either via pivot points, or via rails for horizontal movement, which means that it is not necessary to move the boat during loading. as the material is loaded onto the boat, its height level over the water line changes due to the fact that the boat is weighed down simultaneously as the material in the boat fills it up. the height that the material falls is often adjusted using vertical adjustment functions in the loader. in order to produce conveyors that are as dust and spillage free as possible, it is possible to adapt the shiploader using different types of enclosure and chute. to further increase the possibilities of controlling the distribution of the material when loading, the equipment can be fitted with radio control.bild 1: vikans kross & asfalt, sverige. båtlastaren är radiomanövrerad, höj- och sänkbar, teleskoperande samt svängbar på räls. bandbredd 1000 mm, med kapacitet på 750 ton makadamprodukter per timma. utskjutet utanför kajen är 12 m. bild 2: tyssedal, norge. båtlastaren är utförd som plåtinklädd bandgång. helkapslad. höj- och sänkbar, samt utskjutbar utlastning. kapacitet 600 ton per timme. bandbredd 800 mm. bild 3: g. holth kristiansund as, norge. fartygslastare med en kapacitet på 2500 ton bergkrossmaterial per timma. lastaren är radiomanövrerad från fartyget, har ett teleskopiskt utskjut, samt är höj- och sänkbar. bandtransportörerna har en bandbredd av 1600 mm.picture 1: vikans kross & asfalt, sweden. the shiploader is radiocontrolled and is vertically adjustable as well as being telescopic and rotateable on rails. belt width is1000 mm, with a capacity of 750 tonnes of macadam products per hour. projection beyond the dock is 12 m picture 2: tyssedal, norway. the shiploader is constructed as a conveyor bridge clad in sheet metal. totally enclosed. vertically adjustable and extendable unloading. capacity of 600 tonnes per hour. belt width 800 mm. picture 3: g. holth kristiansund as, norway. shiploader with a capacity of 2500 tonnes of crushed rock material per hour. the loader is radio controlled from the ship, has a telescopic projection, and is also vertically adjustable. the belt conveyors have a belt width of 1600 mm.20

Sida 21

komponenter och reservdelar components and spare partsregelbunden service av transportören förlänger dess livslängd och hjälper till att undvika oplanerade och kostsamma driftstop. kellve har ett brett sortiment av reservdelar och komponenter av hög kvalitet för de flesta typer av bandtransportörer. sortimentet omfattar både standardkomponenter och specialkomponenter vilka kan anpassas efter behov och utrustning. regular servicing of the conveyor prolongs its service life and helps to avoid unplanned and costly shutdowns. kellve has a wide range of spare parts and high quality components for most types of belt conveyors. the range comprises both standard components and special components which can be customised according to requirement and equipment.22

Sida 22

komponenter och reservdelar components and spare partsregelbunden service av transportören förlänger dess livslängd och hjälper till att undvika oplanerade och kostsamma driftstop. kellve har ett brett sortiment av reservdelar och komponenter av hög kvalitet för de flesta typer av bandtransportörer. sortimentet omfattar både standardkomponenter och specialkomponenter vilka kan anpassas efter behov och utrustning. regular servicing of the conveyor prolongs its service life and helps to avoid unplanned and costly shutdowns. kellve has a wide range of spare parts and high quality components for most types of belt conveyors. the range comprises both standard components and special components which can be customised according to requirement and equipment.22

Sida 23

kellve sweden abvångavägen s-535 91 kvänum sverige/sweden telefon/phone +46 (0)512-300 200 fax +46 (0)512-296 09kellve service abvångavägen s-535 91 kvänum sverige/sweden telefon/phone +46 (0)512-300 200 fax +46 (0)512-296 09 www.kellve.comcertificate no. fm 534801 certificate no. ems 534802certificate no. ohs 534803kellve är certifierat enligt iso 9001:2008, iso14001:2004 och ohsas18001:2007 kellve is certified in accordance with iso 9001:2008, iso14001:2004 and ohsas18001:2007print 2009.11

Sida 24

kellve sweden abvångavägen s-535 91 kvänum sverige/sweden telefon/phone +46 (0)512-300 200 fax +46 (0)512-296 09kellve service abvångavägen s-535 91 kvänum sverige/sweden telefon/phone +46 (0)512-300 200 fax +46 (0)512-296 09 www.kellve.comcertificate no. fm 534801 certificate no. ems 534802certificate no. ohs 534803kellve är certifierat enligt iso 9001:2008, iso14001:2004 och ohsas18001:2007 kellve is certified in accordance with iso 9001:2008, iso14001:2004 and ohsas18001:2007print 2009.11