Belt conveyor

Sida 8

r t k p s 2 plåtdrivände = p sheet metal drive end kapsling = k enclosure tak över drivänden = t roof over the drive end gummigardin = r rubber curtain dammkåpa = d dust hood antal insp.luckor = 2 number of inspection hatches utsugningsstos = s extraction stub 15= slitmaterialet tjocklek i mm wear resistant material thickness in mm g = slitgummi wear resistant rubber p = slitplåt wearing plate x = trellex-anslutning trellex connection a = avlastningsstup discharge chute ddrivstation typ: pktr-d2s-axg15axspännsektionnsnmbandspänningen levereras med skruvanordning, alternativt med motvikt som standard. vanligtvis används skruvanordningen på transportörer upp till 50 meter. skruvspännanordningen placeras vanligen vid ändtrumman. motviktsspänning ger en jämnare bandspänning och är automatiskt självjusterande. i de fall där inte utrymme finns för spännanordningen vid ändtrumman, kan spännanordning i slinga användas. som alternativ kan även hydraulisk eller konstantmotordriven spännanordning användas.pålastningstratttension sectionthe belt is tensioned using jack screws, or alternatively a counterweight as standard. for conveyor length up to 50 metres jackscrews are normally used. the jack screws are usually positioned at the tail pulley. counterweight tensioning produces a more even belt tension and is automatically self adjusting. in those cases where there is no room for a tension device by the tail pulley, a counterweight tensioning in a loop can be used. as an alternative, hydraulic or constant-motor tensioning can be used.feed hoppernmznmzspännstation typ belt tensioning type z = bandet i slinga med 2 trummor belt in a loop with 2 pulleys s = skruvbandspänning screw belt tensioning m = motviktsbandspänning counterweight belt tensioning n = standard (ej kapslad) standard (not enclosed) k = kapslingsbar enclosablepålastningstratt typ n används för okapslade och delkapslade transportörer. den är i standardutförande två meter lång och har 45° lutning på sidorna. plåttjockleken är 4 eller 8 mm. tratten kan sedan förses med en slitbeklädnad av gummi eller plåt för att öka motståndskraften mot slitage. vid helkapslade transportörer rekommenderas pålastningstratt med dubbla gummilister mot bandet.rullställfeed hopper type n is used for conveyors that are not enclosed or partly enclosed. in the standard construction it is two metres long and has a 45° incline on the sides. the thickness of the sheet metal is 4 or 8 mm. the hopper can subsequently be furnished with an anti-wear covering of rubber or sheet metal to increase wear resistance. for totally enclosed conveyors a feed hopper with double rubber edges against the belt is recommended.idler setsrullställen tillverkas i ett nedsänkt utförande för att ge transportörerna en så låg tyngdpunkt som möjligt för att öka stabiliteten samt sänka pålastningshöjden. rullställen varmgalvaniseras och har en lutning i transportriktningen vilket ger en bandcentrerande effekt. för bandbredd 500 och bredare är rullställen tredelade med 30° trågvinkel. från och med bandbredd 650 kan även transportören levereras med tredelade rullställ och 45° trågvinkel.rullarrullarna tillverkas av stålrör och har engångssmorda kullager som är effektivt tätade. på marknaden standardiserade rulldiametrar kan erbjudas. av dessa används i de flesta fall 108-rullen men för speciellt krävande förhållanden kan grövre rullar levereras. pålastnings- och returrullarna finns i samma diameterserier som de övriga rullarna men är försedda med8the idler sets are manufactured in a sunken construction in order to give the conveyors as low a centre of gravity as possible to increase stability as well as to reduce the loading height. the idler sets are hot-dip galvanized and have an inclination in the transport direction which produces a belt centring effect. for belt width 500 and wider the idler sets are divided into three parts with a 30° troughing angle. from belt width 650, the conveyor can also be supplied with three part idler sets and a 45° troughing angle.idlersthe idlers are manufactured from steel pipe and have greased-for-life bearings which are effectively sealed. standardised idler diameters can be offered. of these, in most cases the 108-idler is used, however, for especially demanding conditions larger idlers can be supplied. the impact and return idlers are available in the

Sida 9

transportörens installation installation of conveyorinstallationen av transportörer är beroende av många faktorer och lokala förhållanden. övriga faktorer som inverkar är om transportören skall vara fast eller rörligt upplagd, vridbar, höj- och sänkbar, transportabel, åkbar, installerad inomhus eller utomhus och om avlastning sker till materialupplag eller till efterföljande maskin. den vanligaste installationen är med pendelstöd, v-bockar, a-bockar, mastkonstuktion, vridbara, höjoch sänkbara transportörer med vridcentrum under pålastningen och med olika typer av åkmaskinerier. pendelstöd (p-stöd) har ledad infästning i transportören och fast eller ledad, infästning i fundamentet. v-bockar är i princip två p-stöd i v-uppställning med gemensam nedre infästningspunkt i fundamentet. v-bockar upptar längsgående krafter och är lämpliga att använda när bandtransportörerna avlastar till materialupplag. a-bockar används när man vill ha en förhöjd fast upplagspunkt. rörliga upplag används för att ta upp rörelser i stålkonstruktioner vid temperaturvariationer. master är tillverkade av fyrkantrör med erforderliga tvär- och diagonalstag.transportören bärs upp av vajrar från mastens topp. vridbara transportörer är utförda med vridcentrum, åkmaskineri med räls-, eller gummihjul och benarrangemang, i regel v-bock eller mast med vajrar. vridcentrum är försett med svängkrans eller tapp. åkmaskineriet har motorbroms. åkbara transportörer används ofta vid fyllning av lager för att få en jämn spridning av materialet. transportörer för lagerinlastning kan även förses med avlastarvagn.installation of conveyors is dependent on a large number of factors and local conditions. various factors that have an impact are whether the conveyor is to be fixed or mobile, rotatable, vertically adjustable, transportable, portable, installed indoors or outdoors and whether discharge is to a material stockpile or to a following machine. the most common installation is with pendulum support, v-type support, a-type support, mast construction, rotatable, vertically adjustable conveyors with pivot point under the loading station and with different types of transportation machinery.. pendulum support (p-support) has a hinged attachment to the conveyor and a fixed or hinged attachment into the baseplate. v-type supports are in principle two p-supports in a v-arrangement mounted into the base at a common point. v-type supports absorb longitudinal forces and are suitable for use when the belt conveyor discharges onto a material stockpile. a-type supports are used when a raised fixed support point is required. moveable supports are used to absorb movements in steel constructions where there are temperature variations. masts are manufactured from rectangular tube with requisite transverse- and diagonal struts. the conveyor is held up by wires from the top of the mast. rotatable conveyors are constructed with a pivot point, transportation machinery with rails, or rubber wheels and leg arrangement, as a rule v-type support or mast with wires. the transportation machinery has motor brakes. portable conveyors are often used when filling warehouses in order to obtain an even spread of the material. conveyors for loading warehouses can also be equipped with a discharge tipper.bild 1: elkem tana, norge. elektriskt höj- och sänkbar via mast, samt vridbar upplagstransportör. bild 2: franzefoss, norge. transpotörer med pendelstöd, v-bockar. bild 3: casco, sverige. åkbar bandgång 54 m. picture 1: elkem tana, norway. stockpile conveyor that is electrically adjustable vertically via a mast, as well as rotateable. picture 2: franzefoss, norway. conveyor with pendulum support, v-type supports. picture 3: casco, sweden. portable conveyor bridge 54 m.10