Belt conveyor

Sida 6

bandtransportörer - standard belt conveyors - standarduppbyggnad och teknisk bakgrundkellve tillverkar bandtransportörer för en mängd olika applikationer och ändamål. gemensamt för dem alla är en konstruktion som är avsedd och anpassad för många års pålitlig drift. bandtransportörerna tillverkas i ett standardprogram som omfattar storlekar från bandbredd 500 mm till 1400 mm. utöver standardprogrammet tillverkas även transportörer i större bandbredder, särskilda utföranden för lagerinlastning, lagerutlastning, båtutlastning, bandmatare m.m. transportörerna tillverkas med fackverksramar, ubalksramar eller plåtprofilramar beroende på användningsområde och i vilken mån de skall vara dammkapslade. bandtransportörerna är konstruerade och dimensionerade enligt standardiserade mått och är uppbyggda enligt ett flexibelt modulsystem. utrustningen kan sedan anpassas efter behov och ändamål genom användandet av standardenheter.construction and technical backgroundkellve manufactures belt conveyors for a number of different applications and purposes. they all share a structure that has been designed and adapted for many years of reliable operation. the belt conveyors are manufactured in a standard range that comprises belt widths from 500 mm to 1400 mm. in addition to the standard range, conveyors are also manufactured in larger belt widths, in particular the designs for loading and unloading of warehouses, unloading boats, belt feeders etc. the belt conveyors are manufactured with lattice frames, channel frames or steel profile frames depending on application and the extent to which they are to be enclosed against dust. the belt conveyers are designed and dimensioned according to standardised measurements and are constructed according to a flexible modular system. the equipment can then be adjusted according to need and application by using standard units.6

Sida 7

r t k p s 2 plåtdrivände = p sheet metal drive end kapsling = k enclosure tak över drivänden = t roof over the drive end gummigardin = r rubber curtain dammkåpa = d dust hood antal insp.luckor = 2 number of inspection hatches utsugningsstos = s extraction stub 15= slitmaterialet tjocklek i mm wear resistant material thickness in mm g = slitgummi wear resistant rubber p = slitplåt wearing plate x = trellex-anslutning trellex connection a = avlastningsstup discharge chute ddrivstation typ: pktr-d2s-axg15axspännsektionnsnmbandspänningen levereras med skruvanordning, alternativt med motvikt som standard. vanligtvis används skruvanordningen på transportörer upp till 50 meter. skruvspännanordningen placeras vanligen vid ändtrumman. motviktsspänning ger en jämnare bandspänning och är automatiskt självjusterande. i de fall där inte utrymme finns för spännanordningen vid ändtrumman, kan spännanordning i slinga användas. som alternativ kan även hydraulisk eller konstantmotordriven spännanordning användas.pålastningstratttension sectionthe belt is tensioned using jack screws, or alternatively a counterweight as standard. for conveyor length up to 50 metres jackscrews are normally used. the jack screws are usually positioned at the tail pulley. counterweight tensioning produces a more even belt tension and is automatically self adjusting. in those cases where there is no room for a tension device by the tail pulley, a counterweight tensioning in a loop can be used. as an alternative, hydraulic or constant-motor tensioning can be used.feed hoppernmznmzspännstation typ belt tensioning type z = bandet i slinga med 2 trummor belt in a loop with 2 pulleys s = skruvbandspänning screw belt tensioning m = motviktsbandspänning counterweight belt tensioning n = standard (ej kapslad) standard (not enclosed) k = kapslingsbar enclosablepålastningstratt typ n används för okapslade och delkapslade transportörer. den är i standardutförande två meter lång och har 45° lutning på sidorna. plåttjockleken är 4 eller 8 mm. tratten kan sedan förses med en slitbeklädnad av gummi eller plåt för att öka motståndskraften mot slitage. vid helkapslade transportörer rekommenderas pålastningstratt med dubbla gummilister mot bandet.rullställfeed hopper type n is used for conveyors that are not enclosed or partly enclosed. in the standard construction it is two metres long and has a 45° incline on the sides. the thickness of the sheet metal is 4 or 8 mm. the hopper can subsequently be furnished with an anti-wear covering of rubber or sheet metal to increase wear resistance. for totally enclosed conveyors a feed hopper with double rubber edges against the belt is recommended.idler setsrullställen tillverkas i ett nedsänkt utförande för att ge transportörerna en så låg tyngdpunkt som möjligt för att öka stabiliteten samt sänka pålastningshöjden. rullställen varmgalvaniseras och har en lutning i transportriktningen vilket ger en bandcentrerande effekt. för bandbredd 500 och bredare är rullställen tredelade med 30° trågvinkel. från och med bandbredd 650 kan även transportören levereras med tredelade rullställ och 45° trågvinkel.rullarrullarna tillverkas av stålrör och har engångssmorda kullager som är effektivt tätade. på marknaden standardiserade rulldiametrar kan erbjudas. av dessa används i de flesta fall 108-rullen men för speciellt krävande förhållanden kan grövre rullar levereras. pålastnings- och returrullarna finns i samma diameterserier som de övriga rullarna men är försedda med8the idler sets are manufactured in a sunken construction in order to give the conveyors as low a centre of gravity as possible to increase stability as well as to reduce the loading height. the idler sets are hot-dip galvanized and have an inclination in the transport direction which produces a belt centring effect. for belt width 500 and wider the idler sets are divided into three parts with a 30° troughing angle. from belt width 650, the conveyor can also be supplied with three part idler sets and a 45° troughing angle.idlersthe idlers are manufactured from steel pipe and have greased-for-life bearings which are effectively sealed. standardised idler diameters can be offered. of these, in most cases the 108-idler is used, however, for especially demanding conditions larger idlers can be supplied. the impact and return idlers are available in the