Belt conveyor

Sida 4

företaget the companyvärlden runt omkring oss förändras, teknik utvecklas, förfinas och blir effektivare hela tiden. vi ser på vår verksamhet på samma sätt och strävar därför hela tiden efter att bli bättre och gör kontinuerliga förbättringar. det gör att vi hela tiden kan hjälpa våra kunder att förbättra och effektivisera sin materialhantering.företagetthe world around us is constantly changing. technology is evolving, being refined and becoming more efficient all the time. we see our work in much the same way, so we keep striving to improve and make constant progress. this means that we can always help our customers to handle materials more effectively.the companykellve har huvudkontoret lokaliserat i kvänum, västergötland. företaget är helt inriktat på tekniska lösningar inom materialhantering, från produkter och utrustning till kompletta nyckelfärdiga anläggningar. kellve med ursprung i kjällströms mekaniska verkstad grundades redan år 1890. produktionen var på den tiden inriktad på lantbruksmaskiner, vilket under 50-talet utökades med bandtransportörer. detta blev fortsättningsvis blev den huvudsakliga affärsinriktningen. sedan 1957 har över 18,000 bandtransportörer producerats och levererats till över 40 länder. företagets styrka har hela tiden varit att kombinera teknisk kompetens med en omfattande tillverkningskapacitet.nedan: huvudkontoret och fabriken i kvänum. below: our head office and factory in kvänum.kellve has its head office in kvänum, south-west sweden. the company focuses exclusively on technical solutions for handling materials, from products and equipment to complete turnkey systems. the roots of kellve lie in a business called kjällströms mekaniska verkstad, which was founded back in 1890. at that time, production focused on agricultural machinery, expanding in the 1950s to include belt conveyors. the latter gradually became the company's main business, and since 1957 more than 18,000 belt conveyors have been manufactured and supplied to over 40 different countries. throughout its history, the company's strength has been combining technical expertise with impressive manufacturing capacity.4

Sida 5

bandtransportörer - standard belt conveyors - standarduppbyggnad och teknisk bakgrundkellve tillverkar bandtransportörer för en mängd olika applikationer och ändamål. gemensamt för dem alla är en konstruktion som är avsedd och anpassad för många års pålitlig drift. bandtransportörerna tillverkas i ett standardprogram som omfattar storlekar från bandbredd 500 mm till 1400 mm. utöver standardprogrammet tillverkas även transportörer i större bandbredder, särskilda utföranden för lagerinlastning, lagerutlastning, båtutlastning, bandmatare m.m. transportörerna tillverkas med fackverksramar, ubalksramar eller plåtprofilramar beroende på användningsområde och i vilken mån de skall vara dammkapslade. bandtransportörerna är konstruerade och dimensionerade enligt standardiserade mått och är uppbyggda enligt ett flexibelt modulsystem. utrustningen kan sedan anpassas efter behov och ändamål genom användandet av standardenheter.construction and technical backgroundkellve manufactures belt conveyors for a number of different applications and purposes. they all share a structure that has been designed and adapted for many years of reliable operation. the belt conveyors are manufactured in a standard range that comprises belt widths from 500 mm to 1400 mm. in addition to the standard range, conveyors are also manufactured in larger belt widths, in particular the designs for loading and unloading of warehouses, unloading boats, belt feeders etc. the belt conveyors are manufactured with lattice frames, channel frames or steel profile frames depending on application and the extent to which they are to be enclosed against dust. the belt conveyers are designed and dimensioned according to standardised measurements and are constructed according to a flexible modular system. the equipment can then be adjusted according to need and application by using standard units.6