Belt conveyor

Sida 18

1.2.3.4.5.6.18

Sida 19

båtlastare och marina terminaler shiploaders and marine terminalskellve har en lång tradition av hantering av material vid hamnområden. det inkluderar lösningar för lastning och lossning av fartyg såväl som mellanlagring på land för vidare transport. i dessa sammanhang är en snabb, jämn och effektiv lastning är av högsta vikt och därmed även en pålitlig och driftsäker anläggning. en jämn fördelning av materialet kan vid lastning på båtar uppnås på flera sätt. används en fast båtlastare utan möjlighet att förflytta transportören i sidled blir man tvingad att flytta på skeppet under lastning för att få spridning på materialet. för att undvika detta används ofta telekopiska utskjut samt möjlighet till att förflytta transportören i sidled, antingen via vridcentra, eller via räls för horisontal förflyttning, vilket gör att båten inte behöver ändra position under lastning. allteftersom materialet lastas på båten kommer dess höjdnivå över vattenlinjen att förändras genom att båten tyngs ner samtidigt som materialet i båten fylls upp. materialets fallhöjd justeras ofta med hjälp av höjoch sänkbara funktioner hos lastaren. för att skapa så damm- och spillfria transportörer som möjligt finns möjlighet att anpassa båtlastaren med olika former av kapsling och stup. för att ytterligare öka möjlighet till kontroll av materialets fördelning vid lastningen kan utrustningen förses med radiostyrning.kellve has a long tradition of handling materials in dock areas. this includes solutions for loading and unloading ships as well as intermediate storage on land for onward transportation. in these contexts fast, even and efficient loading is extremely important as is a reliable and dependable installation. an even distribution of material can be achieved in several ways when loading ships. if a fixed shiploader is used, which does not have the capacity to move the conveyor laterally, the ship has to be moved during loading in order to distribute the material. to avoid this, a telescopic projection is often used, along with the capacity to move the conveyor laterally, either via pivot points, or via rails for horizontal movement, which means that it is not necessary to move the boat during loading. as the material is loaded onto the boat, its height level over the water line changes due to the fact that the boat is weighed down simultaneously as the material in the boat fills it up. the height that the material falls is often adjusted using vertical adjustment functions in the loader. in order to produce conveyors that are as dust and spillage free as possible, it is possible to adapt the shiploader using different types of enclosure and chute. to further increase the possibilities of controlling the distribution of the material when loading, the equipment can be fitted with radio control.bild 1: vikans kross & asfalt, sverige. båtlastaren är radiomanövrerad, höj- och sänkbar, teleskoperande samt svängbar på räls. bandbredd 1000 mm, med kapacitet på 750 ton makadamprodukter per timma. utskjutet utanför kajen är 12 m. bild 2: tyssedal, norge. båtlastaren är utförd som plåtinklädd bandgång. helkapslad. höj- och sänkbar, samt utskjutbar utlastning. kapacitet 600 ton per timme. bandbredd 800 mm. bild 3: g. holth kristiansund as, norge. fartygslastare med en kapacitet på 2500 ton bergkrossmaterial per timma. lastaren är radiomanövrerad från fartyget, har ett teleskopiskt utskjut, samt är höj- och sänkbar. bandtransportörerna har en bandbredd av 1600 mm.picture 1: vikans kross & asfalt, sweden. the shiploader is radiocontrolled and is vertically adjustable as well as being telescopic and rotateable on rails. belt width is1000 mm, with a capacity of 750 tonnes of macadam products per hour. projection beyond the dock is 12 m picture 2: tyssedal, norway. the shiploader is constructed as a conveyor bridge clad in sheet metal. totally enclosed. vertically adjustable and extendable unloading. capacity of 600 tonnes per hour. belt width 800 mm. picture 3: g. holth kristiansund as, norway. shiploader with a capacity of 2500 tonnes of crushed rock material per hour. the loader is radio controlled from the ship, has a telescopic projection, and is also vertically adjustable. the belt conveyors have a belt width of 1600 mm.20