Belt conveyor

Sida 14

spillreducering, bandrensning och säkerhet spillage reduction, belt cleaning and safetyspillreduceringminskade ansamlingar av spill ger en säkrare drift och minskade driftskostnader. följande utrustning kan erbjudas för att reducera spill.plogavstrykare plough scraperspillage reductionreduced accumulation of spillage results in safer operation and reduced running costs. the following equipment can be supplied to reduce spillage. side guards are manufactured in two designs, vertical or with a 45° inclination and are supplied with or without rubber edges. the side guards can also be fitted with a flat or raised lid so that the goods being transported are completely covered. the plough scraper consists of a plough fitted with a rubber edge positioned above the return section at the tail pulley. the belt cleaner consists of a robust steel construction which is equipped with a tensioning element for continuous pretensioning, with an edge made of adipren. as an alternative, we can supply belt cleaners in various designs according to need and requirement. the spillage scraper is a scraper conveyor which is placed in a sheet metal trough under the return section in order to automatically remove spillage.safety equipmentsidoskydd tillverkas i två utföranden, vertikala eller med 45° lutning och levereras med eller utan gummilist. sidoskydden kan även förses med ett plant eller förhöjt lock så att tranportgodset blir helt övertäckt. plogavstrykare består av en gummilistförsedd plog placerad ovanpå returparten vid ändtrumman. bandrensare består av en robust stålkonstruktion som är försedd med spännelement för steglös förspänning, med list av adipren. som alternativ kan vi leverera bandrensare i olika utföranden efter behov och önskemål. spillskrapan är en skraptransportör som är placerad i ett plåttråg under returparten för att automatiskt transportera bort spill.säkerhetsutrustningbandrensare belt cleanerhastighetsvakt speed monitorden säkerhetsutrustning som finns till bandtransportörerna framgår av följande uppräkning. leveransomfattningen framgår av specifikationer till offerter och ordererkännanden. ingreppsskydd ingår i olika utföranden enligt specifikation. låsbar säkerhetsbrytare placeras vid motorerna. vid enkeldrift levereras 3-polig och vid dubbeldrift 6-polig brytare. hastighetsvakter finns i olika utföranden. som standard levereras beröringsfri givare som placeras vid en av returrullarna. snedgångsvakter används för att varna, eller stanna transportören om bandet vandrat i sidled. nödstopp finns i två utföranden: a: linmanövrerat nödstopp för montering längs med bandtransportörens ena eller båda sidor. b: tryckknappsmanövererat nödstopp för valfri placering.the safety equipment available for the belt conveyors is detailed in the following list. the scope of delivery is shown by specifications for quotations, and order acknowledgments. safety guards are included in various designs according to specification. lockable safety switches are positioned by the motors. for single drive 3-pole are supplied, and for double drive, 6-pole switches. speed monitors are available in various designs. contact-free sensors are supplied as standard and positioned at one of the return idlers. belt wander detectors are used to warn, or stop the conveyor if the belt has moved off-centre. emergency stop is available in two designs: a: cable controlled emergency stop for installation alongside one or both of the belt conveyor's sides. b: push button controlled emergency stop for optional positioning. backstops are supplied in a range of designs, mechanical backstops or electric brakes. rotating warning lights and acoustic warning signals can be supplied when they are required. guards to protect against goods falling under the conveyor can be supplied. enclosures. the conveyors can be supplied with enclosures of various designs depending on usage and local need.snedgångsvakt belt wander detectornödstoppslina emergency stop wirebackspärr levereras i olika utföranden; mekanisk backspärr eller elektrisk broms. roterande varningsljus och akustiska varningssignaler kan levereras i de fall det erfordras. passerskydd mot nedfallande gods under transportören kan erbjudas.nödstopp emergency stop switchkapslingar. transportörerna kan levereras med olika utföranden av kapsling beroende på användningen och lokala behov.14

Sida 15

kapaciteter & kapacitetsberäkning capacities & capacity calculationkapacitetsberäkningnomogrammet här intill kan användas för beräkning av transportörstorlek för en viss kapacitet om man bestämmer de övriga faktorerna i nomogrammet. omvänt kan man beräkna vilken kapacitet som erhålls med en viss transportör. i exemplet som är inritat i nomogrammet erhålls en kapacitet på 470 t/h för ett 800 mm brett band med en 30 graders trågning som arbetar med en bandhastighet 1,5 m/s och 20 graders lutning och ett material med volymvikten 1,6 t/m3.kapacitetercapacity calculationthe nomogram alongside can be used for calculating conveyor size for a certain capacity if the various factors are entered into the nomogram. conversely, the capacity which can be obtained with a certain conveyor can be calculated. in the example entered in the nomogram, a capacity of 470 t/h is obtained for an 800 mm wide belt with a 30 degree troughing angle that is working with a belt speed of 1.5 m/s and a 20 degree incline and a material with a bulk density of 1.6 t/m3.capacitiesnedstående tabell ger riktvärden för maximala kapaciteter vid olika bandhastigheter för natur- och krossmaterial med volymvikt 1,6 t/m3. maxkapaciteten är beroende av transportörens utrustning, bandhastighet, stigningsvinkel och drivmaskineriets dimensionering. möjlighet finns att kombinera bandbredd och bandhastighet för att på så sätt uppnå önskad kapacitet. i specifikationer som medföljer offerter och ordererkännanden anges transportörens kapacitet och övriga data.the table below gives the standard values for maximum capacities at various belt speeds for natural and crushed material with a bulk density of 1.6 t/m3. the max. capacity is dependent on the conveyor's equipment, belt speed, angle of inclination and the drive machinery's dimensions. there is a possibility to combine belt width and belt speed and thus attain the right kapacity. the conveyor's capacity and other data are given in the specifications that accompany quotations and order acknowledgments.kapaciteter capacitiesbandhastighet belt speed stigningsvinkel angle of inclination trågningsvinkel troughing angle kapacitet capacity bb = 500 bb = 650 bb = 800 bb = 1000 bb = 1200 bb = 1400 m3/h 115 210 330 535 785 1080 30° t/h 185 335 530 855 1260 1725 m3/h 235 380 605 880 1225 1,6 m/s 18° 45° t/h 380 600 965 1410 1955 m3/h 90 165 260 415 615 845 30° t/h 145 265 410 670 985 1350 m3/h 185 295 470 690 955 1,25 m/s 18° 45° t/h 295 475 755 1100 1530 m3/h 75 135 215 350 515 675 30° t/h 120 215 345 560 820 1080 m3/h 155 245 395 575 765 1,0 m/s 18° 45° t/h 250 390 630 920 1224 m3/h 60 100 170 280 410 540 30° t/h 95 160 270 445 655 865 m3/h 120 195 315 460 610 0,8 m/s 18° 45° t/h 190 310 500 735 98016