Belt conveyor

Sida 12

helkapslade transportörer totally enclosed conveyors67128 2 53 1. ram av plåt 2. kapslad plåtdrivände 3. kapslad plåtspännände 4. plåtbotten förberedd för spillskrapa 5. eventuell spillskrapa i botten 6. plåttak över pålastningen, ansluten till ramen 7. öppningsbart tak över transportören 8. önskat antal utsugningsstosar 1. sheet metal frame 2. enclosed sheet metal drive end 3. enclosed sheet metal tension end 4. sheet metal bottom prepared for spillage scraper 5. spillage scraper in the bottom if fitted 6. sheet metal roof over loading station, connected to frame 7. openable roof over the conveyor 8. required number of extraction stubs45i dammiga och andra krävande miljöer där förutsättningarna för materialhantering kräver extra åtaganden behövs någon form av kapsling. kellve utvecklar och har möjlighet att leverera en mängd olika lösningar för att reducera dammning och spill. detta utgår från tre principutföranden: okapslad, delkapslad och helkapslad transportör. helkapslade transportörer har flera fördelar gentemot den delkapslade. den helkapaslade transportören är ytterligare tätad från både dammpartiklar och mot spill från returparten. konstruktionsmässigt är den väsentliga skillnaden mellan helkapsling och delkapsling är att helkapslade transportörer byggs upp med ram av plåt medan delkapslade transportörer i regel har ram av fackverkskonstruktion. den helkapslade transportören är uppbyggd enligt illustrationen ovan. transportörramen är tillverkad av plåt och passar mot kapslad drivände och kapslad plåtspännände. i sidorna finns luckor för inspektion och service. den kapslade spännänden har sidor av plåt. spännskruvarna är åtkomliga genom luckor på var sida av spännänden. kapsling över pålastning med en plåtöverbyggnad som i underkant ansluter till plåtramens sidor och i framkant till vävtaket. den innesluter pålastningstratt typ n. anslutningen av pålastningsstup kan ske genom håltagning i kapslingens tak och tätsvetsning eller genom tätning med gummiduk. tak av plåt alt. väv spänd över löstagbara rör som vilar i ett bågformat stativ, fastskruvat i ramen. vävtaket fästes med gummistroppar i ramen och är lätt öppningsbart utefter hela transportörslängden. plåtbotten förberedd för spillskrapa, kan även förses med isolering för att minska risken för fastfrysning av material genom kondens. spillrensning. helkapslade transportörer bör ha en anordning som transporterar bort spillet i botten på transportören. en sådan lösning består vanligtvis av en kedjetransportör. avlastningen sker vanligen till transportörens avlastningsstup. spillrensning kan också ske genom att man dammsuger i botten på transportören. inspektionsluckor utförda i plåt eller med gummiduk fastsatt i en plattjärnsram. luckorna är stora och lätta samt har god tätning.in dusty and other demanding environments where the conditions for material handling require extra measures, some form of enclosure is required. kellve develops and has the capacity to supply a number of different solutions to reduce dusting and spillage. this is based on three principle designs: unenclosed, partially enclosed and totally enclosed conveyors. totally enclosed conveyors have several advantages in comparison with partially enclosed. the totally enclosed conveyor has additional sealing against both dust particles and spillage from the return section. in terms of construction the main difference between total enclosure and partial enclosure is that totally enclosed conveyors are constructed with a frame of sheet metal while partially enclosed conveyors as a rule have a frame of lattice construction. the totally enclosed conveyor is constructed according to the illustration above. the conveyor frame is manufactured from sheet metal and fits against enclosed drive end and enclosed sheet metal tension end. there are inspection and service hatches in the sides. the enclosed tension end has sides of sheet metal. the tensioning screws are accessible through hatches on each side of the tension end. enclosure over loading station with a sheet metal superstructure that is connected at the lower edge to the sheet metal frame's sides and at the front edge to the pvc-fabric roof. it encloses feed hopper type n. feed hopper can be connected by punching a hole in the enclosure's roof and welding shut or by sealing with sheet rubber. roof of sheet metal or pvc stretched over detachable tubes which are positioned in an arched structure screwed into the frame. the pvc roof is attached to the frame using rubber straps and is easily openable along the entire length of the conveyor. the sheet metal bottom prepared for spillage scraper, can also be fitted with insulation to reduce the risk of the material freezing due to condensation. clearing spillage. totally enclosed conveyors should have a device to remove the spillage in the bottom of the conveyor. a solution such as this naturally consists of a chain conveyor. discharge is usually to the conveyor's discharge chute. spillage can also be cleared by vacuuming in the bottom of the conveyor. inspection hatches in sheet metal or of rubber sheet attached into a flat steel frame. the hatches are large, light, and well sealed.12

Sida 13

spillreducering, bandrensning och säkerhet spillage reduction, belt cleaning and safetyspillreduceringminskade ansamlingar av spill ger en säkrare drift och minskade driftskostnader. följande utrustning kan erbjudas för att reducera spill.plogavstrykare plough scraperspillage reductionreduced accumulation of spillage results in safer operation and reduced running costs. the following equipment can be supplied to reduce spillage. side guards are manufactured in two designs, vertical or with a 45° inclination and are supplied with or without rubber edges. the side guards can also be fitted with a flat or raised lid so that the goods being transported are completely covered. the plough scraper consists of a plough fitted with a rubber edge positioned above the return section at the tail pulley. the belt cleaner consists of a robust steel construction which is equipped with a tensioning element for continuous pretensioning, with an edge made of adipren. as an alternative, we can supply belt cleaners in various designs according to need and requirement. the spillage scraper is a scraper conveyor which is placed in a sheet metal trough under the return section in order to automatically remove spillage.safety equipmentsidoskydd tillverkas i två utföranden, vertikala eller med 45° lutning och levereras med eller utan gummilist. sidoskydden kan även förses med ett plant eller förhöjt lock så att tranportgodset blir helt övertäckt. plogavstrykare består av en gummilistförsedd plog placerad ovanpå returparten vid ändtrumman. bandrensare består av en robust stålkonstruktion som är försedd med spännelement för steglös förspänning, med list av adipren. som alternativ kan vi leverera bandrensare i olika utföranden efter behov och önskemål. spillskrapan är en skraptransportör som är placerad i ett plåttråg under returparten för att automatiskt transportera bort spill.säkerhetsutrustningbandrensare belt cleanerhastighetsvakt speed monitorden säkerhetsutrustning som finns till bandtransportörerna framgår av följande uppräkning. leveransomfattningen framgår av specifikationer till offerter och ordererkännanden. ingreppsskydd ingår i olika utföranden enligt specifikation. låsbar säkerhetsbrytare placeras vid motorerna. vid enkeldrift levereras 3-polig och vid dubbeldrift 6-polig brytare. hastighetsvakter finns i olika utföranden. som standard levereras beröringsfri givare som placeras vid en av returrullarna. snedgångsvakter används för att varna, eller stanna transportören om bandet vandrat i sidled. nödstopp finns i två utföranden: a: linmanövrerat nödstopp för montering längs med bandtransportörens ena eller båda sidor. b: tryckknappsmanövererat nödstopp för valfri placering.the safety equipment available for the belt conveyors is detailed in the following list. the scope of delivery is shown by specifications for quotations, and order acknowledgments. safety guards are included in various designs according to specification. lockable safety switches are positioned by the motors. for single drive 3-pole are supplied, and for double drive, 6-pole switches. speed monitors are available in various designs. contact-free sensors are supplied as standard and positioned at one of the return idlers. belt wander detectors are used to warn, or stop the conveyor if the belt has moved off-centre. emergency stop is available in two designs: a: cable controlled emergency stop for installation alongside one or both of the belt conveyor's sides. b: push button controlled emergency stop for optional positioning. backstops are supplied in a range of designs, mechanical backstops or electric brakes. rotating warning lights and acoustic warning signals can be supplied when they are required. guards to protect against goods falling under the conveyor can be supplied. enclosures. the conveyors can be supplied with enclosures of various designs depending on usage and local need.snedgångsvakt belt wander detectornödstoppslina emergency stop wirebackspärr levereras i olika utföranden; mekanisk backspärr eller elektrisk broms. roterande varningsljus och akustiska varningssignaler kan levereras i de fall det erfordras. passerskydd mot nedfallande gods under transportören kan erbjudas.nödstopp emergency stop switchkapslingar. transportörerna kan levereras med olika utföranden av kapsling beroende på användningen och lokala behov.14