Belt conveyor

Sida 10

transportörens installation installation of conveyorinstallationen av transportörer är beroende av många faktorer och lokala förhållanden. övriga faktorer som inverkar är om transportören skall vara fast eller rörligt upplagd, vridbar, höj- och sänkbar, transportabel, åkbar, installerad inomhus eller utomhus och om avlastning sker till materialupplag eller till efterföljande maskin. den vanligaste installationen är med pendelstöd, v-bockar, a-bockar, mastkonstuktion, vridbara, höjoch sänkbara transportörer med vridcentrum under pålastningen och med olika typer av åkmaskinerier. pendelstöd (p-stöd) har ledad infästning i transportören och fast eller ledad, infästning i fundamentet. v-bockar är i princip två p-stöd i v-uppställning med gemensam nedre infästningspunkt i fundamentet. v-bockar upptar längsgående krafter och är lämpliga att använda när bandtransportörerna avlastar till materialupplag. a-bockar används när man vill ha en förhöjd fast upplagspunkt. rörliga upplag används för att ta upp rörelser i stålkonstruktioner vid temperaturvariationer. master är tillverkade av fyrkantrör med erforderliga tvär- och diagonalstag.transportören bärs upp av vajrar från mastens topp. vridbara transportörer är utförda med vridcentrum, åkmaskineri med räls-, eller gummihjul och benarrangemang, i regel v-bock eller mast med vajrar. vridcentrum är försett med svängkrans eller tapp. åkmaskineriet har motorbroms. åkbara transportörer används ofta vid fyllning av lager för att få en jämn spridning av materialet. transportörer för lagerinlastning kan även förses med avlastarvagn.installation of conveyors is dependent on a large number of factors and local conditions. various factors that have an impact are whether the conveyor is to be fixed or mobile, rotatable, vertically adjustable, transportable, portable, installed indoors or outdoors and whether discharge is to a material stockpile or to a following machine. the most common installation is with pendulum support, v-type support, a-type support, mast construction, rotatable, vertically adjustable conveyors with pivot point under the loading station and with different types of transportation machinery.. pendulum support (p-support) has a hinged attachment to the conveyor and a fixed or hinged attachment into the baseplate. v-type supports are in principle two p-supports in a v-arrangement mounted into the base at a common point. v-type supports absorb longitudinal forces and are suitable for use when the belt conveyor discharges onto a material stockpile. a-type supports are used when a raised fixed support point is required. moveable supports are used to absorb movements in steel constructions where there are temperature variations. masts are manufactured from rectangular tube with requisite transverse- and diagonal struts. the conveyor is held up by wires from the top of the mast. rotatable conveyors are constructed with a pivot point, transportation machinery with rails, or rubber wheels and leg arrangement, as a rule v-type support or mast with wires. the transportation machinery has motor brakes. portable conveyors are often used when filling warehouses in order to obtain an even spread of the material. conveyors for loading warehouses can also be equipped with a discharge tipper.bild 1: elkem tana, norge. elektriskt höj- och sänkbar via mast, samt vridbar upplagstransportör. bild 2: franzefoss, norge. transpotörer med pendelstöd, v-bockar. bild 3: casco, sverige. åkbar bandgång 54 m. picture 1: elkem tana, norway. stockpile conveyor that is electrically adjustable vertically via a mast, as well as rotateable. picture 2: franzefoss, norway. conveyor with pendulum support, v-type supports. picture 3: casco, sweden. portable conveyor bridge 54 m.10

Sida 11

helkapslade transportörer totally enclosed conveyors67128 2 53 1. ram av plåt 2. kapslad plåtdrivände 3. kapslad plåtspännände 4. plåtbotten förberedd för spillskrapa 5. eventuell spillskrapa i botten 6. plåttak över pålastningen, ansluten till ramen 7. öppningsbart tak över transportören 8. önskat antal utsugningsstosar 1. sheet metal frame 2. enclosed sheet metal drive end 3. enclosed sheet metal tension end 4. sheet metal bottom prepared for spillage scraper 5. spillage scraper in the bottom if fitted 6. sheet metal roof over loading station, connected to frame 7. openable roof over the conveyor 8. required number of extraction stubs45i dammiga och andra krävande miljöer där förutsättningarna för materialhantering kräver extra åtaganden behövs någon form av kapsling. kellve utvecklar och har möjlighet att leverera en mängd olika lösningar för att reducera dammning och spill. detta utgår från tre principutföranden: okapslad, delkapslad och helkapslad transportör. helkapslade transportörer har flera fördelar gentemot den delkapslade. den helkapaslade transportören är ytterligare tätad från både dammpartiklar och mot spill från returparten. konstruktionsmässigt är den väsentliga skillnaden mellan helkapsling och delkapsling är att helkapslade transportörer byggs upp med ram av plåt medan delkapslade transportörer i regel har ram av fackverkskonstruktion. den helkapslade transportören är uppbyggd enligt illustrationen ovan. transportörramen är tillverkad av plåt och passar mot kapslad drivände och kapslad plåtspännände. i sidorna finns luckor för inspektion och service. den kapslade spännänden har sidor av plåt. spännskruvarna är åtkomliga genom luckor på var sida av spännänden. kapsling över pålastning med en plåtöverbyggnad som i underkant ansluter till plåtramens sidor och i framkant till vävtaket. den innesluter pålastningstratt typ n. anslutningen av pålastningsstup kan ske genom håltagning i kapslingens tak och tätsvetsning eller genom tätning med gummiduk. tak av plåt alt. väv spänd över löstagbara rör som vilar i ett bågformat stativ, fastskruvat i ramen. vävtaket fästes med gummistroppar i ramen och är lätt öppningsbart utefter hela transportörslängden. plåtbotten förberedd för spillskrapa, kan även förses med isolering för att minska risken för fastfrysning av material genom kondens. spillrensning. helkapslade transportörer bör ha en anordning som transporterar bort spillet i botten på transportören. en sådan lösning består vanligtvis av en kedjetransportör. avlastningen sker vanligen till transportörens avlastningsstup. spillrensning kan också ske genom att man dammsuger i botten på transportören. inspektionsluckor utförda i plåt eller med gummiduk fastsatt i en plattjärnsram. luckorna är stora och lätta samt har god tätning.in dusty and other demanding environments where the conditions for material handling require extra measures, some form of enclosure is required. kellve develops and has the capacity to supply a number of different solutions to reduce dusting and spillage. this is based on three principle designs: unenclosed, partially enclosed and totally enclosed conveyors. totally enclosed conveyors have several advantages in comparison with partially enclosed. the totally enclosed conveyor has additional sealing against both dust particles and spillage from the return section. in terms of construction the main difference between total enclosure and partial enclosure is that totally enclosed conveyors are constructed with a frame of sheet metal while partially enclosed conveyors as a rule have a frame of lattice construction. the totally enclosed conveyor is constructed according to the illustration above. the conveyor frame is manufactured from sheet metal and fits against enclosed drive end and enclosed sheet metal tension end. there are inspection and service hatches in the sides. the enclosed tension end has sides of sheet metal. the tensioning screws are accessible through hatches on each side of the tension end. enclosure over loading station with a sheet metal superstructure that is connected at the lower edge to the sheet metal frame's sides and at the front edge to the pvc-fabric roof. it encloses feed hopper type n. feed hopper can be connected by punching a hole in the enclosure's roof and welding shut or by sealing with sheet rubber. roof of sheet metal or pvc stretched over detachable tubes which are positioned in an arched structure screwed into the frame. the pvc roof is attached to the frame using rubber straps and is easily openable along the entire length of the conveyor. the sheet metal bottom prepared for spillage scraper, can also be fitted with insulation to reduce the risk of the material freezing due to condensation. clearing spillage. totally enclosed conveyors should have a device to remove the spillage in the bottom of the conveyor. a solution such as this naturally consists of a chain conveyor. discharge is usually to the conveyor's discharge chute. spillage can also be cleared by vacuuming in the bottom of the conveyor. inspection hatches in sheet metal or of rubber sheet attached into a flat steel frame. the hatches are large, light, and well sealed.12